Снимени (архива)

Снимени видео предавања поставени на YouTube.

Како се користи функцијата Average во Excel 2007.

Како се користи функцијата Choose во Excel 2007.

Како се користи функцијата Vlookup во Excel 2007.

Како се цртаат графици во Excel 2007.

Како се форматира текст во Word 2007 (part 1)(part 2)(part 3).