Компјутерска физика

Видео предавања по компјутерска физика

1. Вовед

2. Приближно решавање равенки
Метод на преполовување
Метод на Њутн-Рафсон

3. Методи за репавање на линеарни ситеми
Метод на Гаусова елиминација
Метод на Гаус-Зајдел
LU факторизација на тридијагонални матрици

4. Интерполација и полинмна апроксимација
Лагранжов интерполационен полином
Њутнов интерполационен полином

5. Приближно диференцирање

6. Приближно интегрирање
Метод на трапези
Метод на Симпсон
Метод на Гаус-Лежандр

7. Приближно решавање на ОДР
Метод на Пикард
Метод на Рунге-Кутта

8. Гранични услови и сопствени вредности

9. Елиптични ПДР

10. Параболични ПДР
Експлицитма шема
Имплицитна шема

11. Монте Карло методи

12. Хаотични системи и фрактални облици